Author

meeylandofficial@gmail.com
Admin tại Thuonghieudatviet chuyên cung cấp những tin tức mới nhất liên quan đến các doanh nghiệp của việt Nam. Những dự án nổi bật, ý kiến người dùng, bảng xếp hạng doanh nghiệp ...

28 thoughts on “[2019 MBC 연기대상] 신입사관 구해령 '신세경', 수목 드라마 최우수연기상 수상!!

  1. 아니…..왜…….차은우랑……..난 …윤시윤아랑 한번이라도 드라마 한번더 찍었으면….좋겠다고오오오오오오오오오!

  2. 신세경…보면 뭔가 입이랑 눈이 아련한 느낌이 있어요
    근데 더 이뻐졌지만 예전에 느꼈던 그느낌이 조금줄어듬..ㅜ

  3. ??? : 세경씨 또 내 이름만 쏙 빼놓고 수상소감했네? 대체 왜그러는거지? 사람 무시하는 거야? 세경씨 그렇게 안봤는데 무서운 사람이네…

  4. 다른 배우들이 수상소감하면 걍 한귀로만 듣고 한귀로만 흘리는데 신세경이 하는 수상소감은 웬만한 아나운서보다 훨씬 더 말을 조리있게 잘해서 꼭 하나하나 빠지지않고 집중해서 다 듣게 됨…말이 안되는일도 신세경이 설득하면 다 납득될듯…저런사람들이 꼭 성공해야되는건데…신세경이 딴건 몰라도 말로 사람 홀리는 재주 하나는 타고난듯…

  5. 근데 제가 잘 몰라서 그러는데 또한 이라는게 왜 사극말투임가요?? 평상시에도 쓰지않나요..?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *