Hướng dẫn hack pass facebook. Thành công 100%

23
60+ Like và Share video này ếu bạn thích :3
+ Facebook của mình:
+ Mọi người đký kênh giúp mình sẽ tặng cái code mới nhất

Nguồn: https://thuonghieudatviet.com.vn/

23 COMMENTS

  1. hách mật khẩu fb zl , xem lén tn fb zl nhờ za lo 0 8 6 2 4 4 9 2 1 1 làm cho ổn định đảm bảo an toàn , mình thử rồi

  2. <div class="_4-u5 _30ny"><form method="post" action="/recover/password/?u=id bạn muốn hack&amp;n=572627&amp;fl=default_recover" onsubmit="" id="u_0_9"><input type="hidden" name="jazoest" value="2733" autocomplete="off"><input type="hidden" name="lsd" value="AVoYJZrh" autocomplete="off"><div class="mvl ptm uiInterstitial uiInterstitialLarge uiBoxWhite"><div class="uiHeader uiHeaderBottomBorder mhl mts uiHeaderPage interstitialHeader"><div class="clearfix uiHeaderTop"><div class="rfloat _ohf"><h2 class="accessible_elem">Chọn mật khẩu mới</h2><div class="uiHeaderActions"></div></div><div><h2 class="uiHeaderTitle" aria-hidden="true">Chọn mật khẩu mới</h2></div></div></div><div class="phl ptm uiInterstitialContent"><div class="mvm uiP fsm">Tạo mật khẩu mới có tối thiểu 6 ký tự. Mật khẩu mạnh là mật khẩu được kết hợp từ các ký tự, số và dấu câu.</div><table role="presentation" class="_3stn"><tbody><tr class="_41sx _3stt"><th class="_3sts"><label for="password_new">Mật khẩu mới</label></th><td class="_480u"><input type="text" class="inputtext _55r1 _41sy" id="password_new" name="password_new" tabindex="1" autocomplete="off" aria-describedby="password_new_status"><button class="_42ft _4jy0 _41s- _517i _517h _51sy" tabindex="2" id="password_new_show" type="button">Ẩn</button><button class="_42ft mls _4jy0 _517i _517h _51sy" onclick="show_pwd_help(); return false;" tabindex="3" type="button">?</button><div id="password_new_status"><span class="accessible_elem">Xem thẻ trợ giúp để biết phản hồi về mật khẩu</span></div></td></tr></tbody></table></div><div class="uiInterstitialBar uiBoxGray topborder"><div class="clearfix"><div class="rfloat _ohf"><button value="1" class="_42ft _42fu selected _42g-" id="btn_continue" name="btn_continue" type="submit">Tiếp tục</button><button class="_42ft _42fu" type="button" id="skip_button">Bỏ qua</button></div><div class="pts"></div></div></div></div></form></div>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here